REGULAMIN SZKOŁY TAŃCA

Regulamin Szkoły Tańca

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych w Studio Tańca Loud Street Dance jest akceptacja wszystkich punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć tanecznych bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz uczestnictwo zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2.  Zapisując się na zajęcia w Szkole Tańca, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Studio nie odpowiada za kontuzje Uczestników zajęć.
 3. O rezerwacji miejsca na kursie decyduje kolejność zapisów.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do zgłaszania Instruktorowi przed zajęciami wszelkich dolegliwości zdrowotnych, kontuzji, ciąży, innych przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
 5. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu z jasną podeszwą, zmienionym przed salą.
 6. W czasie zajęć na sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy, instruktorzy oraz inni upoważnieni pracownicy Studia.
 7. Każdy karnet funkcjonuje na zasadzie czesnego, po upływie miesiąca traci ważność (nawet, jeżeli nie zostały wykorzystane wszystkie wejścia). Opłatę należy wnieść z góry do 5 dnia miesiąca, w przypadku opóźnienia właściciel studia ma prawo obciążyć uczestnika zajęć opłatą zgodnie z cennikiem za pojedyncze zajęcia.
 1. Płatności można dokonać tylko przelewem na nr konta podany na stronie www.tanieckwidzyn.pl w zakładce KONTAKT.
 2.  Wysokość opłat i rabatów za zajęcia taneczne podana jest w Cenniku na stronie tanieckwidzyn.pl  w zakładce O SZKOLE.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub wiadomością SMS o swojej nieobecności na zajęciach.
 4. Studio zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy lub połączenia kilku grup, w przypadku, gdy liczba uczestników w grupie będzie mniejsza niż 8.
 5. W wyjątkowych sytuacjach Szkoła Tańca ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić termin zajęć lub je odwołać. Informacja będzie przekazana telefonicznie lub wiadomością SMS. W przypadku lockdown-u, kwarantanny uczestnika bądź tymczasowego zamknięcia studia przez Covid19 szkoła gwarantuje ciągłość zajęć online w domu przez portal zoom.us
 6. Uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć najpoźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowego miesiąca. Rezygnacja z zajęć wymaga poinformowania o rezygnacji właściciela studia telefonicznie oraz przesłania na adres e-mail: loudstreetdance@gmail.com oświadczenia o rezygnacji. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu Studio ma prawo obciążyć Klienta opłatą za kolejny miesiąc zajęć.
 7. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w Studio na własną odpowiedzialność.
 8. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 9. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w zajęciach, imprezach, eventach, kursach tańca i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez Studio Tańca wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.
 10. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela Szkoły Tańca.

Pobierz formularz zgloszeniowy 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>